Pasientinformasjon HBO

Hyperbar oksygenbehandling ved NUI i bergen

NUI AS i Bergen tilbyr hyperbar oksygenbehandling (HBO-behandling) som eneste private aktør i Norge. HBO-behandling tilbys for en rekke sykdoms- og skadetilstander der sykt eller skadet vev lider av dårlig oksygentilførsel. Denne behandlingsformen leveres også via det offentlige helsevesenet, og vi anbefaler deg å først prøve å få HBO-behandling der.

Om hyperbar oksygenbehandling (HBO)

Slik ser det ut i trykkammeret ved NUI

“Hyper” betyr større/høyere og “bar” betyr trykk. Oksygen (også kalt surstoff) er en luktfri, fargeløs gass som finnes i den luften du vanligvis puster. Oksygen trengs for drift av kroppens systemer. HBO er en medisinsk behandling i trykkammer, der du puster 100% oksygen under et forhøyet lufttrykk. Behandlingen foregår ved at pasienten sitter i et trykkammer, gjerne sammen med andre pasienter som skal behandles på samme trykk, samt personell fra NUI. Trykkammeret fylles med ekstra luft slik at trykket stiger til 2,4 ganger normalt atmosfærisk trykk. Dette tilsvarer 14 meters dybde i sjø. Så starter HBO-behandling ved at alle pasienter puster 100% oksygen via egen maske i totalt 90 minutter per dag, hver dag, mandag til fredag, så lenge behandlingsforløpet varer. Ved 20 behandlinger blir dette totalt 4 uker. De fleste som skal behandles trenger 20-40 behandlinger. Noen færre, og noen flere. Behandlingsforlpet fastsetter vi når vi mottar henvisning med opplysninger om pasientens helsetilstand. Alle pasienter som skal behandles må gjennom en innledende legeundersøkelse her ved NUI, for å se om de tåler trykkammerbehandling. Under HBO-behandling sitter inntil 6 pasienter sammen og puster 100% oksygen gjennom hver sin maske. Hver behandling varer ca 2 timer, og oppholdet på NUI varer ca 3 timer hver dag. Kvalifisert personell vil være tilstede i trykkammeret under hele behandlingen.

 

 

Hyperbar oksygenbehandling har lang historikk, både nasjonalt og internasjonalt. Allerede i 1662 startet forsøk med å bruke økt trykk brukt til å behandle pasienter. Det var til og med før oksygen ble oppdaget på 1770-tallet. Du kan lese mer om historikken bak HBO-behandling herBehandlingen er ansett som en trygg behandling lav risiko for alvorlige bivirkninger. Spør om du lurer på noe.

 


Slik virker hyperbar oksygenbehandling

Det å puste oksygen under forhøyet omgivelsestrykk fører til at en vesentlig større mengde oksygen tas opp i blodet. Til vanlig bindes oksygen til hemoglobin i de røde blodcellene i blodet. Det er bare plass til en viss mengde oksygen på hemoglobinet, og når det er fullt, kan ikke mer oksygen tas opp. Ved HBO-behandling presses oksygen over i vesken i blodet. Dette fører til at vesentlig mer oksygen kan fraktes med blodet til skadet vev i kroppen. Dermed blir mye mer oksygen blir tilgjengelig for kroppens celler og vev. Dette kan sette igang en rekke prosesser som bidrar til dannelse av nye celler, nytt vev, og nye blodårer. Immunapparatet kan fungere bedre og enkelte antibiotikagrupper får bedre effekt. Det er også vist at HBO-behandling kan aktivere stamceller til å starte reperasjon av skadet vev. Prosessen som hyperbar oksygenbehandling setter i gang, pågår etter avsluttet behandlingsforløp, og kan være langvarig. Det kan ta flere måneder før endelig effekt av behandlingen blir synlig/merkbar. 

 

Dersom du ønsker mer innsikt i denne behandlingsformen kan du lese på siden for helsepersonell. Her finner du også referanser og anbefalt litteratur.

 

 

 


Indikasjoner

HBO brukes til å behandle en sykdom eller skade som er forårsaket av dårlig blodsirkulasjon og lav oksygenering. NUI AS behandler ikke akutte tilstander, med unntak av akutt hørselstap (ISSNHL) innen to uker. Det er flere aktuelle indikasjoner for denne behandlingsformen. Noen støttet av sterkt forskningsbasert bevisgrunnlag, andre med god teoretisk forankring, men med svakere bevisgrunnlag, ofte på grunn av for lite gjennomført forskning på temaet eller forskning av for dårlig kvalitet.

 

Vi baserer våre anbefalinger basert på vurderingene fra hovedsakelig to internasjonale fagmiljøer; The European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) i Europa og The Undersea & Hyperbaric Medical Society (UHMS) i USA. Ved pasientforespørsler forholder vi oss til anbefalingene fra disse to fagmiljøene, samt annen relevant forskning som er utført vedrørende den aktuelle diagnosen.

 

 

 

Indikasjoner fra The European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM):

 

1. Anbefalt å bruke HBO som primær behandlingsform, støttet av sterkt bevisgrunnlag:

– Akutt hørselstap (innen to uker)

– Forbygging av osteoradionekrose etter tannkirurgi

– Osteonekrose i kjeven

– Radionekrose (stråleskade) i bløtvev (cystitt, proctitt)

– Anaerobe og blandede bakterielle infeksjoner

– med fler

2. Anbefalt å bruke HBO som supplerende behandlingsform, støttet av tilstrekkelig bevisgrunnlag:

– Diabetiske fotsår

– Arterielle sår

 CRAO – Sentral retinal arterieokklusjon, innen 4 uker

– Hofteleddsnekrose (Osteonekrose)

– Stråleskader i bløtvev (andre enn cystitt/proctitt)

– Tilhelingsproblematikk i transplantater

– Forebyggende ved kirurgi i bestrålt vev

– Blodpropp i netthinnen (gir synstap på ett øye)

– Brannskader

– med fler.

3. HBO kan prøves som en mulig behandlingsform, men mangler tilstrekkelig bevisgrunnlag:

– Hjerneslag, senskade (les mer nedenfor)

– Traumatisk hodeskade, ikke akutt

– Stråleskader i strupe og sentralnervesystemet

– Sigdcelleanemi

– Replantasjon av kroppsdeler (arm, ben, fingre, tær)

– med flere

Du kan lese hele rapporten her.

 

Indikasjoner fra Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS)

– Alvorlig anemi

– Brannskader

– Clostridial myonekrose

– Forsinkede stråleskader i bløtvev og beinvev

– Hypoksiske sår

– Idiopatisk plutselig hørselstap

– Knusningsskade og compartment syndrom

– Myositt

– Nekrose i transplantater

– Nekrotiserende bløtdelsinfeksjoner

– Osteomyelitt

 

 

HBO etter hjerneslag

Den senere tid har HBO-behandling av pasienter med kronisk funksjonssvikt etter hjerneslag blitt løftet opp som et interessant alternativ. Studier viser at hyperbar oksygenbehandling kan redusere etablert funksjonssvikt og depresjon etter hjerneslag, selv i sene stadier, flere år etter at skaden oppstod. Det er en myte at hjerneceller ikke kan erstattes, eller fornyes. I hjernen til både unge og gamle finnes det mange stamceller som har evnen til å utvikle seg til nevroner (hjerneceller). Hyperbar oksygenbehandling kan aktivere trykk- og oksygensensitive gener, som bidrar til å starte cellereparasjon og gjenoppbygning av hjernefunksjoner ved å aktivere cellenes innebygde evne til selv å reparere skadet hjernevev og danne nye hjerneceller.

Se grunnlaget for å prøve HBO etter hjerneslag.


 

HBO ved kreft

HBO som behandling mot kreft er et spennende tema. I 2009 publiserte Universitetet i Bergen resultater av dyreforsøk som viste at brystkreftceller ikke tålte de høye oksygenkonsentrasjonene som man oppnår ved trykkammerbehandling. Kreftsvulstene krympet og forsøkene viste at blodårene som kreftcellene er avhengig av ble redusert i antall. I tillegg avtok celledelingen, kreftcellene fikk redusert evne til å spre seg, og flere av kreftcellene døde. Alle disse faktorene støttet opp om utsagnet at «kreftsvulster ikke tåler oksygen».

 

Det mest interessante var likevel at oksygenbehandlingen førte til at hele grupper av gener som er viktige i kreftutviklingen ble endret, og gjorde disse behandlede kreftcellene mindre aggressive. Flere studier på både dyr og mennesker viser positive resultater, særlig ved kombinasjon av HBO og tradisjonell kreftterapi. 


For øyeblikket eksisterer det ikke tilstrekkelig med kunnskap innen HBO ved kreft, til å kunne anbefale behandlingsformen. Her trengs det mer forskning. Forskningen som foreligger viser ikke at HBO kan gi grunnlag for forverring av kreftsykdommen, men vi anbefaler likevel alle pasienter å diskutere HBO-behandling med sin ansvarlige og behandlende kreftlege (onkolog).


Se referansene for mer informasjon (lenke nedenfor).

 

 
 
HBO etter hjerneslag

Den senere tid har HBO-behandling av pasienter med kronisk funksjonssvikt etter hjerneslag blitt løftet opp som et interessant alternativ. Studier viser at hyperbar oksygenbehandling kan redusere etablert funksjonssvikt og depresjon etter hjerneslag, selv i sene stadier, flere år etter at skaden oppstod. Det er en myte at hjerneceller ikke kan erstattes, eller fornyes. I hjernen til både unge og gamle finnes det mange stamceller som har evnen til å utvikle seg til nevroner (hjerneceller). Hyperbar oksygenbehandling kan aktivere trykk- og oksygensensitive gener, som bidrar til å starte cellereparasjon og gjenoppbygning av hjernefunksjoner ved å aktivere cellenes innebygde evne til selv å reparere skadet hjernevev og danne nye hjerneceller. 

Se grunnlaget for å prøve HBO etter hjerneslag. 

 

 

HBO ved kroniske sår

Hyperbar oksygenbehandling fremmer sårtilhelingen på flere måter som inkluderer intermitterende korreksjon av vevshypoksi og direkte økning av fibroblastproliferasjonen, collagensyntese, neovaskularisering og epitelialisering.

HBO-behandling virker toksisk for anaerober og fremmer leukocyttenes baktericide virkning både mot G+ og G- aerober. Hyperbar oksygenbehandling øker den lave oksygentensjonen i infisert beinvev til normalt eller over normalt nivå.

 

Slik bestiller du hyperbar oksygenbehandling

Slik bestiller du

Dersom du ønsker hyperbar oksygenbehandling må du kontakte en lege som kjenner deg og din tilstand godt (for eksempel fastlege eller spesialist). Det er legen som henviser deg til NUI. Be din lege laste ned henvisningskjema herfra. Dette fordi det er en rekke spesielle  opplysninger vi trenger før vi kan behandle deg i et trykkammer.

Du kan også skrive ut skjemaet og ta det med til din lege. Henvisningen sendes til NUI ved post. Vi kan også motta via e-post, men da bør personopplysninger fjernes fra alle papirer.

 
vurdering av henvisning

Vår ansvarlige lege for HBO vil gjennomgå din henvisning og vurdere om hyperbar oksygenbehandling kan ha effekt på din tilstand.  På bakgrunn av internasjonale anbefalinger vil vi sette opp en behandlingsplan tilpasset den aktuelle tilstanden. De fleste som mottar HBO-behandling vil ha behov for 20-40 behandlinger. Behandling foregår mandag til fredag så lenge behandlingsforløpet varer. Ved 20 behandlinger blir det 4 uker.

 

Pris og FINANSIERING

Behandlingen er et privat tilbud og du må selv stå for finansieringen, samt reise og opphold i Bergen gjennom behandlingsperioden. Prisen på et behandlingsforløp avhenger av diagnosen som skal behandles, behandlingsprotokollen som skal brukes, samt om pasienten trenger følge av pårørende gjennom behandlingsforløpet (for eksempel barn). For mer informasjon om priser og annen informasjon, ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale og gratis vurdering.