Informasjon helsepersonell

Hyperbar oksygenbehandling ved NUI i bergen

NUI er Norges eneste private leverandør av hyperbar oksygenbehandling. Vi tar imot pasienter fra hele landet, og våre naboland. 

Om hyperbar oksygenbehandling (HBO) ved NUI

Slik ser det ut i trykkammeret ved NUI

Hyperbar oksygenbehandling er medisinsk behandling i trykkammer. Behandlingen brukes som primær behandlingsform for enkelte sykdoms- og skadetilstander, samt som støtte til medisinsk og kirurgisk intervensjon. Behandlingen foregår ved at pasienten sitter i et trykkammer, gjerne sammen med andre pasienter som skal behandles på samme trykk, samt personell fra NUI. Trykkammeret fylles med ekstra luft slik at trykket stiger til 2,4 eller 2,8 absolutte atmosfærer (ATA). Dette tilsvarer 14-18 meters dybde i sjø. Så starter HBO-behandling ved at alle pasienter puster 100% oksygen via egen maske i totalt 90 minutter per dag, hver dag, mandag til fredag, så lenge behandlingsforløpet varer. Ved 20 behandlinger blir dette totalt 4 uker. De fleste som skal behandles trenger 20-40 behandlinger. Noen færre, og noen flere. Behandlingsforløpet fastsetter vi når vi mottar henvisning med opplysninger om pasientens helsetilstand. Alle pasienter som skal behandles må gjennom en innledende legeundersøkelse her ved NUI, for å se om de tåler trykkammerbehandling.

Hyperbar oksygenbehandling har lang historikk, både nasjonalt og internasjonalt. Allerede i 1662 startet forsøk med å bruke økt trykk brukt til å behandle pasienter. Det var til og med før oksygen ble oppdaget på 1770-tallet. Du kan lese mer om historikken bak HBO-behandling herBehandlingen er ansett som en trygg behandling lav risiko for alvorlige bivirkninger. Spør om du lurer på noe.

 


Slik virker hyperbar oksygenbehandling

Den primære terapeutiske virkningsmekanismen ved hyperbar oksygenbehandling er øket oksygentilførsel til vevet ved fysikalsk løst oksygen i plasma. Den dramatiske økningen i blodets arterielle oksygeninnhold til vevet under HBO-behandling skaper en bratt diffusjongradient som fremmer oksygenets overgang i vevet og øker oksygenets diffusjonsdistanse. Man mener dette gjør det mulig for et mindre antall kapillærer å levere oksygen til et større vevsvolum. Dette kan sette igang en rekke prosesser som bidrar til dannelse av nye celler, nytt vev, og nye blodårer. Immunapparatet kan fungere bedre og enkelte antibiotikagrupper får bedre effekt. Det er også vist at HBO-behandling kan aktivere stamceller til å starte reperasjon av skadet vev, for eksempel etter hjerneslag. 

 

Prosessen som hyperbar oksygenbehandling setter i gang, pågår etter avsluttet behandlingsforløp, og kan være langvarig. Det kan ta flere måneder før endelig effekt av behandlingen blir synlig/merkbar. 

 

For videre lesning anbefaler vi:

Weaver L, et al. Hyperbaric Oxygen Therapy Indications, 13th edt, UHMS, Best Publishing Company 2014

Neuman TS, Thom S, Physiology and medicine of hyperbaric oxygen therapy, Saunders 2008

UHMS: http://bit.ly/UHMS_HBO

 

 


Indikasjoner

HBO brukes til å behandle en sykdom eller skade som er forårsaket av dårlig blodsirkulasjon og lav oksygenering. NUI AS behandler ikke akutte tilstander, med unntak av akutt hørselstap (ISSNHL) innen to uker. Det er flere aktuelle indikasjoner for denne behandlingsformen. Noen støttet av sterkt forskningsbasert bevisgrunnlag, andre med god teoretisk forankring, men med svakere bevisgrunnlag, ofte på grunn av for lite gjennomført forskning på temaet.

 

Vi baserer våre anbefalinger basert på vurderingene fra hovedsakelig to internasjonale fagmiljøer; The European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) i Europa og The Undersea & Hyperbaric Medical Society (UHMS) i USA. Ved pasientforespørsler forholder vi oss til anbefalingene fra disse to fagmiljøene, samt annen relevant forskning som er utført vedrørende den aktuelle diagnosen.

 

 

Indikasjoner fra The European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM):

 

1. Anbefalt å bruke HBO som primær behandlingsform, støttet av sterkt bevisgrunnlag:

– Akutt hørselstap (ISSNHL – innen to uker)

– Forbygging av osteoradionekrose før og etter tannkirurgi

– Osteonekrose i kjeven

– Radionekrose i bløtvev (cystitt, proctitt)

– Anaerobe og blandede bakterielle infeksjoner

– med fler

2. Anbefalt å bruke HBO som supplerende behandlingsform, støttet av tilstrekkelig bevisgrunnlag:

– Diabetiske fotsår

– Arterielle sår

– Hofteleddsnekrose (Osteonekrose)

– Stråleskader i bløtvev (andre enn cystitt/proctitt)

– Tilhelingsproblematikk i transplantater

– Forebyggende ved kirurgi i bestrålt vev

– Blodpropp i netthinnen (gir synstap på ett øye)

– Brannskader

– med fler.

3. HBO kan prøves som en mulig behandlingsform, men mangler tilstrekkelig bevisgrunnlag:

– Hjerneslag, senskade (les mer nedenfor)

– Traumatisk hodeskade, ikke akutt

– Stråleskader i strupe og sentralnervesystemet

– Sigdcelleanemi

– Replantasjon av kroppsdeler (arm, ben, fingre, tær)

– med flere

Du kan lese hele rapporten her.

 

Indikasjoner fra Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS)

– Alvorlig anemi

– Brannskader

– Clostridial myonekrose

– Forsinkede stråleskader i bløtvev og beinvev

– Hypoksiske sår

– Idiopatisk plutselig hørselstap

– Knusningsskade og compartment syndrom

– Myositt

– Nekrose i transplantater

– Nekrotiserende bløtdelsinfeksjoner

– Osteomyelitt

 

 


 
HBO etter hjerneslag

Den senere tid har HBO-behandling av pasienter med kronisk funksjonssvikt etter hjerneslag blitt løftet opp som et interessant alternativ. Studier viser at hyperbar oksygenbehandling kan redusere etablert funksjonssvikt og depresjon etter hjerneslag, selv i sene stadier, flere år etter at skaden oppstod. Det er en myte at hjerneceller ikke kan erstattes, eller fornyes. I hjernen til både unge og gamle finnes det mange stamceller som har evnen til å utvikle seg til nevroner (hjerneceller). Hyperbar oksygenbehandling kan aktivere trykk- og oksygensensitive gener, som bidrar til å starte cellereparasjon og gjenoppbygning av hjernefunksjoner ved å aktivere cellenes innebygde evne til selv å reparere skadet hjernevev og danne nye hjerneceller. 

 

 

Se grunnlaget for å prøve HBO etter hjerneslag.

 

 


HBO ved kreft

HBO som behandling mot kreft er et spennende tema. I 2009 publiserte Universitetet i Bergen resultater av dyreforsøk som viste at brystkreftceller ikke tålte de høye oksygenkonsentrasjonene som man oppnår ved trykkammerbehandling. Kreftsvulstene krympet og forsøkene viste at blodårene som kreftcellene er avhengig av ble redusert i antall. I tillegg døde flere av kreftcellene og celledelingen avtok. Alle disse faktorene støttet opp om utsagnet at «kreftsvulster ikke liker oksygen». 

 

Det mest interessante var likevel at oksygenbehandlingen førte til at hele grupper av gener som er viktige i kreftutviklingen ble endret, og gjorde disse behandlede kreftcellene mindre aggressive. Flere studier på både dyr og mennesker viser positive resultater, særlig ved kombinasjon av HBO og tradisjonell kreftterapi. 

 

For øyeblikket eksisterer det ikke tilstrekkelig med kunnskap innen HBO ved kreft, til å kunne anbefale behandlingsformen. Men flere studien viser positive resultater. Her trengs det mer forskning.

 

Se referansene for mer informasjon (lenke nedenfor).

 

 

 

Slik bestiller du hyperbar oksygenbehandling til din pasient

De pasienter som kommer til oss har ofte selv bedt sin lege eller behandlende helsepersonell om å vurdere HBO-behandling for sin tilstand. Ved NUI tar vi imot pasienter som er henvist av legen som kjenner pasienten godt. Det er viktig at legen bruker vår henvisning, da denne inneholder spørsmål vi må ha svar på før vi kan tilby trykkammerbehandlng. Henvisning finner du her.


 

vurdering av henvisning

Vår ansvarlige lege for HBO vil gjennomgå alle mottatte henvisninger og vurdere om hyperbar oksygenbehandling kan ha effekt på pasientens tilstand. På bakgrunn av internasjonale anbefalinger vil vi sette opp en behandlingsplan tilpasset den aktuelle tilstanden. De fleste som mottar HBO-behandling vil ha behov for 20-40 behandlinger. Behandling foregår mandag til fredag så lenge behandlingsforløpet varer. Ved 20 behandlinger blir det 4 uker.

Når henvisningen er godkjent for behandling vil vi innkalle pasienten til en forberedende legeundersøkelse. Dersom pasienten er i stand til å gjennomføre HBO-behandling vil vi iverksette behandlingsforløpet.

 

Pris og FINANSIERING

Behandlingen er et privat tilbud og pasienten må selv betale hele behandlingsforløpet, samt reise og opphold i Bergen gjennom behandlingsperioden. Prisen på et behandlingsforløp avhenger av diagnosen som skal behandles, behandlingsprotokollen som skal brukes, samt om pasienten trenger følge av pårørende gjennom behandlingsforløpet (for eksempel barn eller demente pasienter). For mer informasjon om priser og annen informasjon, ta kontakt med oss.